• کارشناس فروش نرم افزارهای امنیت شبکه
  شرایط عمومی
  • حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته مرتبط (نظیر کامپیوتر و بازرگانی)
  • خوش برخورد، روابط عمومی عالی و ظاهر آراسته
  • منضبط و پشتکار در پیگیری امور فروش
  • آشنایی به زبان انگلیسی
  • آشنایی به نرم افزارهای اداری Office
  • حداکثر ۳۰ سال سن

  شرایط اختصاصی
  • آشنا با اجزای نرم افزاری و سخت افزاری شبکه
  • حداقل یکسال سابقه کار در زمینه فروش محصولات IT
  • سابقه فروش در زمینه محصولات امنیت شبکه و به ویژه ضدویروس امتیاز محسوب می شود

 • کارشناس فروش VoIP
  شرایط عمومی
  • حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته مرتبط (نظیر کامپیوتر و بازرگانی)
  • خوش برخورد، روابط عمومی عالی و ظاهر آراسته
  • منضبط و پشتکار در پیگیری امور فروش
  • آشنایی به زبان انگلیسی
  • آشنایی به نرم افزارهای اداری Office
  • حداکثر ۳۰ سال سن

  شرایط اختصاصی
  • آشنا با اجزای نرم افزاری و سخت افزاری VoIP
  • حداقل یکسال سابقه کار در زمینه فروش محصولات IT
  • سابقه فروش در زمینه محصولات VoIP امتیاز محسوب می شود

 • کارشناس فروش نرم افزارهای امنیت شبکه
  شرایط عمومی
  • حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته مرتبط (نظیر کامپیوتر و بازرگانی)
  • خوش برخورد، روابط عمومی عالی و ظاهر آراسته
  • منضبط و پشتکار در پیگیری امور فروش
  • آشنایی به زبان انگلیسی
  • آشنایی به نرم افزارهای اداری Office
  • حداکثر ۳۰ سال سن

  شرایط اختصاصی
  • آشنا با اجزای نرم افزاری و سخت افزاری شبکه
  • حداقل یکسال سابقه کار در زمینه فروش محصولات IT
  • سابقه فروش در زمینه محصولات امنیت شبکه و به ویژه ضدویروس امتیاز محسوب می شود

 • کارشناس فروش VoIP
  شرایط عمومی
  • حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته مرتبط (نظیر کامپیوتر و بازرگانی)
  • خوش برخورد، روابط عمومی عالی و ظاهر آراسته
  • منضبط و پشتکار در پیگیری امور فروش
  • آشنایی به زبان انگلیسی
  • آشنایی به نرم افزارهای اداری Office
  • حداکثر ۳۰ سال سن

  شرایط اختصاصی
  • آشنا با اجزای نرم افزاری و سخت افزاری VoIP
  • حداقل یکسال سابقه کار در زمینه فروش محصولات IT
  • سابقه فروش در زمینه محصولات VoIP امتیاز محسوب می شود

 • کارشناس فروش نرم افزارهای امنیت شبکه
  شرایط عمومی
  • حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته مرتبط (نظیر کامپیوتر و بازرگانی)
  • خوش برخورد، روابط عمومی عالی و ظاهر آراسته
  • منضبط و پشتکار در پیگیری امور فروش
  • آشنایی به زبان انگلیسی
  • آشنایی به نرم افزارهای اداری Office
  • حداکثر ۳۰ سال سن

  شرایط اختصاصی
  • آشنا با اجزای نرم افزاری و سخت افزاری شبکه
  • حداقل یکسال سابقه کار در زمینه فروش محصولات IT
  • سابقه فروش در زمینه محصولات امنیت شبکه و به ویژه ضدویروس امتیاز محسوب می شود

 • کارشناس فروش VoIP
  شرایط عمومی
  • حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته مرتبط (نظیر کامپیوتر و بازرگانی)
  • خوش برخورد، روابط عمومی عالی و ظاهر آراسته
  • منضبط و پشتکار در پیگیری امور فروش
  • آشنایی به زبان انگلیسی
  • آشنایی به نرم افزارهای اداری Office
  • حداکثر ۳۰ سال سن

  شرایط اختصاصی
  • آشنا با اجزای نرم افزاری و سخت افزاری VoIP
  • حداقل یکسال سابقه کار در زمینه فروش محصولات IT
  • سابقه فروش در زمینه محصولات VoIP امتیاز محسوب می شود