• انواع فایل های مجاز : pdf, حداکثر اندازه فایل: 64 MB.