بد افزار جدیدی که NAS های متصل به شبکه را هدف قرار می دهد