لیست نرم افزارهایی که پشتیبانی آن ها تا سال 2019 پایان می یابد