پلتفرم KATA قادر به تشخیص تمامی تهدیدها براساس تست های ICSA