محصولی انعطاف پذیر برای تشخیص حملات هدفمند

بر اساس گزارش Mandiant M-Trends که در سال 2017 منتشر شد به طور متوسط 3 ماه طول می کشد تا شرکت ها از آلوده شدن شبکه خود مطلع شوند. با توجه به پیچیدگی ماهیت حملات هدفمند و عدم توانایی آنتی ویروس های قدیمی در شناسایی آن ها، شرکت ها بسیاری از اطلاعات حیاتی و مبالغ عظیمی از سرمایه کاریشان را از دست می دهند. شرکت هایی که در راستای تحولات دیجیتالی قرار می گیرند طعمه مناسبی برای مجرمین سایبری به شمار می روند اگر امنیت درونی خود را نادیده بگیرند. بدون در نظر گرفتن موارد امنیتی نمی توانند خطر های احتمالی رهایی یابند.


ویژگی ها و مزایا