نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری در سال های اخیر رشدی فزاینده داشته و به موازات آن سازمان ها و مؤسسات متعددی اقدام به  راه اندازی  نموده اند. نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری می بایست با توجه به شرایط و سیاست های هر سازمان، طراحی و در ادامه پیاده سازی گردد. شبکه های LAN زیرساخت لازم برای استفاده از منابع فیزیکی و منطقی را در یک سازمان فراهم می نمایند.

بدیهی است در صورتی که نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری به درستی طراحی نشوند، در زمان استفاده از شبکه با مشکلات متفاوتی برخورد نموده و می بایست هزینه های زیادی به منظور نگهداری و تطبیق آن با خواسته های مورد نیاز، صرف گردد. یکی از علل اصلی در بروز این چنین مشکلاتی، به طراحی شبکه پس از پیاده سازی آن برمی گردد. پیاده سازی هر شبکه کامپیوتری تابع مجموعه سیاست هائی است که با استناد به آنان در ابتدا طراحی منطقی شبکه و در ادامه طراحی فیزیکی، انجام خواهد شد. پس از اتمام مراحل طراحی، امکان پیاده سازی شبکه با توجه به استراتژی تدوین شده، فراهم می گردد.

پیش از طراحی فیزیکی شبکه، می بایست در ابتدا و بر اساس یک فرآیند مشخص،
خواسته ها شناسائی و آنالیز گردند:

  • چرا قصد ایجاد شبکه را داریم و این شبکه می بایست چه سرویس ها و خدماتی را ارائه نماید

  • به چه منابعی نیاز می باشد

  • برای تامین سرویس ها و خدمات مورد نظر اکثریت کاربران، چه اقداماتی می بایست انجام داد

  • پروتکل ها و فاکتور های امنیتی مورد نیاز

  • سرعت شبکه

هر یک از مسائل فوق، تاثیر خاص خود را در طراحی منطقی یک شبکه به دنبال خواهند داشت. یکی دیگر از پارامترهایی که معمولاً از طرف مدیریت سازمان دنبال و به آن اهمیت داده می شود، هزینه نهایی پیاده سازی شبکه است. بنابراین لازم است در زمان طراحی منطقی شبکه به بودجه در نظر گرفته شده نیز توجه نمود.

پارس تدوین با استفاده از متخصصین مجرب در نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری با استفاده از بسترهای با سیم، بی سیم و ماهواره ای و با تکیه بر دانش و تجربه متخصصین خود و تحقیقات پیوسته و به روز توانسته است نیازهای مشتریان خصوصی و دولتی خود را در زمینه طراحی، نصب و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری برآورده سازد.