موارد امنیتی که سازمان‌ها را تهدید می‌کند

 

محافظت قدرتمند Kaspersky EDR Optimumتقریبا در حال حاضر حملات سایبری هزینه کمی برای مهاجمان خواهد داشت و بر همین اساس، خطرات زیادی کسب‌وکارها را تهدید می‌کند. چگونه می‌توانید در برابر این تهدیدات پیچیده دفاع کنید، در حالی که از منابع و تخصص‌های محدود استفاده می‌کنید؟!
Kaspersky EDR Optimum، دفاع عمیق در برابر تهدیدهای پیچیده و پیشرفته را بدون دردسر اضافی ارائه می‌دهد. ویژگی‌های خودکار این اطمینان را به شما می‌دهد که حوادث با سرعت و به سادگی تجزیه و تحلیل می‌شوند و نسبت به تهدیدات واکنش مناسبی نشان می‌دهد.

Kaspersky EDR Optimum در موارد زیر استفاده می‌شود

محصولات مرتبط با کسپرسکی EDR Optimum